Marknadsföringsapi

Spelinspektionens Test-API för självavstängning v1.0

Spelinspektionens Test-API för självavstängning är ett REST-baserat API för kontroll av personnummer som är blockerade för spel. Via Test-API't kan en aktör testa att dess system kommer fungera med Spelinspektionens produktionstjänst.

Beskrivning

API:et anropas genom att skicka in ett JSON-objekt med requestId och subjectId via HTTP POST till https://.../api/blocking-info/{actorId}.

Svaret på anropet är ett JSON-objekt med följande fält:

Identifiering och Autentisering

Identifiering sker via att ange actorId i url-raden Autentisering sker genom att skicka med en API-nyckel i authorization-headern i API-anropet Actor-id för testsystemet finns listade nedan tillsammans med motsvarande API-nycklar

En request med felaktig autentisering besvaras med statuskod 401 (Unauthorized) En request med saknad requestId besvaras med statuskod 400 (Bad request)

Personnummer

subjectId anges med 12 tecken i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX Felaktig längd på subjectId besvaras med statuskod 400 (Bad request) Vid ett subjectId som är 12 tecken men inte är ett korrekt personnummer returneras status 200 och isBlocked sätts till false

Swagger

En teknisk API-specifikation finns publicerad på https://testapi.spelpaus.se/swagger.

Testdata

API-nycklar

Företag ActorId API-nyckel
Casíno höghuset 20 rxCzrck6ggsJPbb5YGdKLFs1LJmaMWPkKM3YJnl3vX6iakjArIhW6noOOzZH
TigerVegas 21 4r70tJMR4JOWtfr1creX3rHWsbqQydsuj5kAPW009EerStdFxJONfmZSuCAm
Svens Spel 22 suPei2qGuxEVX0U5t8Xr5MHTbRWJrbKJLEZTPD21mLhSca0a7qGtnkvPyEEf
GTA 23 9GkTRpPVVqnpxonfXOooAZ5sSr3u6OpwyUB2xJPlCY73dJ8Fphh5TFf9OayW

Personuppgifter för spärrade testpersoner

Testsystemet innehåller ett antal fingerade personer. Personnnumren är testpersonnummer som inte tillhör någon faktisk person. Personuppgifterna kan hämtas som json eller formatterad html.

Detaljbeskrivning av testanrop

Via powershell

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri https://testapi.spelpaus.se/api/blocking-info/22 -H @{ "accept" = "application/json"; "authorization" = "suPei2qGuxEVX0U5t8Xr5MHTbRWJrbKJLEZTPD21mLhSca0a7qGtnkvPyEEf"; "Content-Type" = "application/json" } -Body "{ 'requestId': '144x25', 'subjectId': '182701303378' }"

Via swagger-gränsnittet

{
"requestId": "144x25",
"subjectId": "182701303378"
}

"requestId" är valfritt id som ni kan använda för att t.ex. spåra en request. Det enda vi gör är att returnera detta Id i response. "subjectId" är personnumret som ska testas

{
"isBlocked": true,
"requestId": "144x25",
"responseId": "xxx"
}

(responseId är spelinspektionens id för transaktionen, så den varierar.)